Giá trị cốt lõi

  • Cải tiến
  • Tôn trọng
  • Cam kết
  • Thích nghi
  • Làm việc đồng đội và hợp tác
  • Liêm chính